Posts in Corporacións locais e servizos municipais

(Q/115/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Melide para que o Alcalde ou Presidente ou a Comisión de Goberno,nos prazos e termos legalmente pevistos , faciliten a tódolos membros da Corporación Local cantos antecedentes, datos ou informacións soliciten e obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/115/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Melide para que o Alcalde ou Presidente ou a Comisión de Goberno,nos prazos e termos legalmente pevistos , faciliten a tódolos membros da Corporación Local cantos antecedentes, datos ou informacións soliciten e obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función

(Q/ 4381/20) Recomendación dirixida ao Concello de Barbadás para que a fin de respetar o establecido na Ordenanza de Animais Domésticos e Salvaxes en Cautividade se leven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as condicións de salubridade nas que se atopa o galiñeiro ubicado no patio común das edificacións emprazadas na xxxxxxxxxxx e os posibles prexuizos ocasionados

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/ 4381/20) Recomendación dirixida ao Concello de Barbadás para que a fin de respetar o establecido na Ordenanza de Animais Domésticos e Salvaxes en Cautividade se leven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as condicións de salubridade nas que se atopa o galiñeiro ubicado no patio común das edificacións emprazadas na xxxxxxxxxxx e os posibles prexuizos ocasionados

(Q/ 2974/20) Suxestión dirixida ao concello de Touro para que na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa do concello , respetando a autonomía local así como as limitacións físicas do edificio onde está ubicada a sede da entidade, o alcalde-presidente valore a posibilidade de ofrecer o uso nalgún outro edificio de uso municipal ao grupo político solicitante para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, poñendo á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais, nos termos indicados no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/ 2974/20) Suxestión dirixida ao concello de Touro para que na medida das posibilidades funcionais da organización administrativa do concello , respetando a autonomía local así como as limitacións físicas do edificio onde está ubicada a sede da entidade, o alcalde-presidente valore a posibilidade de ofrecer o uso nalgún outro edificio de uso municipal ao grupo político solicitante para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns, poñendo á súa disposición unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais, nos termos indicados no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

(Q/2896/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerdedo-Cotobade para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto, nos plazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/2896/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerdedo-Cotobade para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto, nos plazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/189/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/189/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilagarcía de Arousa para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/107/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ourense para que se conteste expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/107/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ourense para que se conteste expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

(Q/14/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao Concello de Fene para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución dos recursos de reposición no prazo dun mes

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/14/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao Concello de Fene para que na tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar e notificar a resolución dos recursos de reposición no prazo dun mes

(Q/3464/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao concello da A Peroxa para que en la tramitacióin de los expedientes administrativos, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, ditando resolución expresa nos prazos establecidos

Febreiro 17th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/3464/20) Recordatorio de deberes legais dirixida ao concello da A Peroxa para que en la tramitacióin de los expedientes administrativos, actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, ditando resolución expresa nos prazos establecidos

(Q/4664/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Muras para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas

Febreiro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/4664/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Muras para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas

(Q/4186/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cabanas para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Febreiro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/4186/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cabanas para que na tramitación dos expedientes actúe dacordo cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito, nos termos que estime oportunos, ás solicitudes e peticións que lle sexan formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal