A nosa sede

Rúa do Hórreo, 65

15700 Santiago de Compostela

A Coruña

Teléfono [+34] 981 56 97 40

FAX [+34] 981 57 23 35

e-mail valedor@valedordopobo.gal

Horario de atención presencial e rexistro:
De 9.00 a 14.00 horas e de 16:30 a 19:00 horas (de luns a venres)

Horario verán (15 de Xuño ao 15 de Setembro):
De 9.00 a 14.00 horas (de luns a venres)

Semana santa, semana do apostol e nadal (ata o 31 de decembro)
de 9:00 a 14:00 horas (de luns a venres)

 

e-mail valedor@valedordopobo.gal

Gabinete de comunicación

e-mail: comunicacion@valedordopobo.gal

NOTA: Dacordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu regulamento de desenvolvemento RD1720/2007, o VALEDOR DO POBO infórmalle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a ficheiros automatizados e/ou manuais cuxo titular é o VALEDOR DO POBO e que teñen como finalidade a xestión de contactos e xestión de visitas / actividades (segundo Resolución do Valedor do Pobo do 30 de outubro de 2014 (DOGA 10-11-2014)) e xestión de que queixas (segundo Resolución do Valedordo Pobo do 1 de decembro do 2008 (DOGA 5-12-2008)), ademais doutras funcións para o funcionamento interno da institución.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais en calquera momento mediante un escrito (achegando fotocopia DNI) dirixido a VALEDOR DO POBO, RUA DO HORREO n.º 65, 15700 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)