(Q/4131/21) Suxestión dirixida ao Concello de Láncara para que se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución

Xuño 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/4131/21) Suxestión dirixida ao Concello de Láncara para que se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución

(Q/310/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro

Xuño 14th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/310/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro

(Q/6071/21) Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

(Q/4404/20) Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

(Q/3879/20) Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

(Q/1077/21) Lista de espera cirúrxica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Lista de espera cirúrxica

(Q/5383/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño

Maio 12th, 2022 Posted by proba No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño

(Q/7423/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Portas para que proceda á maior brevidade posible, a comprobar se no expediente 575/2020, se levaron as obras de reposición á legalidade ordenadas e a comprobar se os expedientes de reposición 576/2020 e 577/2020 se produciu a caducidade, dándolle a tramitación que corresponda

(Q/7094/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Porqueiro para que proceda á revisión do expediente de solicitude de acceso á licencia, e agás que quede acreditado no mesmo a existencia dalgún límite dos establecidos nos artigos 14 e 15 da Lei 19/2013, ou concorra algunha das causas de inadmisión do artigo 18 da mesma Lei, se conceda o acceso ao mesmo

(Q/4402/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra para que realice as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra  para que realice  as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal