(Q/5239/20) Supresión de servizos e horarios da liña de transporte entre Tomiño e Vigo

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

(Q/5239/20) Supresión de servizos e horarios da liña de transporte entre Tomiño e Vigo

(Q/4787/20) Falta de resposta do Concello de Vigo e da Agrupación de voluntarios de Protección Civil á Solicitude de certificado sobre servizos prestados

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/4787/20) Falta de resposta do Concello de Vigo e da Agrupación de voluntarios de Protección Civil á Solicitude de certificado sobre servizos prestados

(Q/4486/20) Inactividade da ATRIGA nun expediente de devolución de ingresos indebidos

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

(Q/4486/20) Inactividade da ATRIGA nun expediente de devolución de ingresos indebidos

(Q/1243/21) Incumprimento pola Deputación da Coruña das bases dun proceso selectivo sobre os criterios de valoración

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/1243/21) Incumprimento pola Deputación da Coruña das bases dun proceso selectivo sobre os criterios de valoración

(Q/257/21) Devolución de taxas pola exclusión de tres listas de vinculación temporal

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

(Q/257/21) Devolución de taxas pola exclusión de tres listas de vinculación temporal

(Q/6201/21) Denegación de información sobor do contido do primeiro exercicio do proceso selectivo para unha praza de policía local no Concello de Santa Comba

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/6201/21) Denegación de información sobor do contido do primeiro exercicio do proceso selectivo para unha praza de policía local no Concello de Santa Comba

(Q/198/21) Suxestión ao Concello de Marín para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/198/21) Suxestión ao Concello de Marín para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

(Q/187/21) Suxestión ao Concello de Narón para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal da abordaxe das problemáticas das persoas afectadas pola “Síndrome de Diógenes” e a “Síndrome de Noé”, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que a efectos de acadar unha efectiva análise da casuística, considere a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúen un seguimento dos resultados acadados a través dos recursos públicos proporcionados

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/187/21) Suxestión ao Concello de Narón para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal da abordaxe das problemáticas das persoas afectadas pola “Síndrome de Diógenes” e a “Síndrome de Noé”, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que a efectos de acadar unha efectiva análise da casuística, considere a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúen un seguimento dos resultados acadados a través dos recursos públicos proporcionados

(Q/722/21) Suxestión á Consellería de Sanidade para que publique no portal web de Transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia, o informe final que dea resposta razoada á totalidade das proposicións ou suxestións formuladas polas entidades no trámite de audiencia e información pública do Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa de caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia e para que no sucesivo valore a conveniencia de dar publicidade no Portal de Transparencia e Goberno aberto ao informe final común previsto no artigo 42.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia

Agosto 24th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/722/21) Suxestión á Consellería de Sanidade para que publique no portal web de Transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia, o informe final que dea resposta razoada á totalidade das proposicións ou suxestións formuladas polas entidades no trámite de audiencia e información pública do Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa de caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia e para que no sucesivo valore a conveniencia de dar publicidade no Portal de Transparencia e Goberno aberto ao informe final común previsto no artigo 42.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público autonómico de Galicia

(Q/4986/20) Execución dunha resolución do concello de Verín sobre unhas obras ilegais

Agosto 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4986/20) Execución dunha resolución do concello de Verín sobre unhas obras ilegais


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal