(Q/4585/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Gondomar para que se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas para o cumprimento do acordado na Resolución de 27 de decembro de 2018 en relación aos deberes de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da parcela interesada

Xaneiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4585/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Gondomar para que se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas para o cumprimento do acordado na Resolución de 27 de decembro de 2018 en relación aos deberes de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da parcela interesada

(Q/3289/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontecesures para que por este se opte a execución subsidiaria de limpeza da finca colindante á da interesada, e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

Xaneiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/3289/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontecesures para que por este se opte a execución subsidiaria de limpeza da finca colindante á da interesada, e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

(Q/1264/21) Suxestión a un Centro de Información a Muller (CIM) para que na valoración anual do dispositivo ATEMPRO cando se precise documentación para incorporar ao expediente, tanto nas revisións periódicas como na valoración anual, débense realizar todas as accións necesarias para contactar coa muller vítima de violencia, utilizando os medios que procedan, incluído o propio dispositivo

Xaneiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Igualdade de xénero No Comment yet

(Q/1264/21) Suxestión a un Centro de Información a Muller (CIM) para que na valoración anual do dispositivo ATEMPRO cando se precise documentación para incorporar ao expediente, tanto nas revisións periódicas como na valoración anual, débense realizar todas as accións necesarias para contactar coa muller vítima de violencia, utilizando os medios que procedan, incluído o propio dispositivo

(Q/5015/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/5015/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

(Q/4330/20) Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade debido a determinadas circunstancias que afectan aos doentes do hospital psiquiátrico de Conxo

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4330/20) Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade debido a determinadas circunstancias que afectan aos doentes do hospital psiquiátrico de Conxo

(Q/240/21) Recomendación á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Augas de Galicia) para que adopte as medidas precisas a fin de evitar retrasos ou dilacións na tramitación das denuncias da cidadanía, de xeito que os procedementos se tramiten de acordo co principio de eficacia nos prazos dispostos pola normativa de aplicación

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/240/21) Recomendación á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Augas de Galicia) para que adopte as medidas precisas a fin de evitar retrasos ou dilacións na tramitación das denuncias da cidadanía, de xeito que os procedementos se tramiten de acordo co principio de eficacia nos prazos dispostos pola normativa de aplicación

(Q/6819/21) Recomendación ao Concello de Oroso para que no suposto de que teña coñecemento de desafiuzamentos de vivenda habitual que afecten á veciñanza do concello, previa valoración técnica polos Servizos Sociais Municipais das circunstancias concorrentes, se practiquen, no seu caso e coa debida presteza, cantas actuacións de auxilio correspondan, a fin de paliar ou mitigar as consecuencias que sofren as persoas en risco ou perda da súa vivenda habitual

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/6819/21) Recomendación ao Concello de Oroso para que no suposto de que teña coñecemento de desafiuzamentos de vivenda habitual que afecten á veciñanza do concello, previa valoración técnica polos Servizos Sociais Municipais das circunstancias concorrentes, se practiquen, no seu caso e coa debida presteza, cantas actuacións de auxilio correspondan, a fin de paliar ou mitigar as consecuencias que sofren as persoas en risco ou perda da súa vivenda habitual

(Q/201/21) Suxestión ao Concello de Lalín para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/201/21) Suxestión ao Concello de Lalín para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

(Q/200/21) Suxestión ao Concello da Estrada para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/200/21) Suxestión ao Concello da Estrada para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

(Q/199/21) Suxestión ao Concello de Ponteareas para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/199/21) Suxestión ao Concello de Ponteareas para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal