Información sobre contratación pública

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigas de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución do Valedor do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa á contratación pública realizada.

Personas trabajando en contratación

DATOS ESTATÍSTICOS SOBRE TIPO DE CONTRATACIÓN

♦ 2017. Datos estatísticos (porcentaxe en volume orzamentario) sobre a contratación realizada polo Valedor do Pobo segundo tipo de procedemento.

PREGOS, DOCUMENTACIÓN E RESPOSTAS ÁS ACLARACIÓNS

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

INFORMES XUSTIFICATIVOS DA IMPOSIBILIDADE DE FACER USO DA AUTOPROVISIÓN

Toda a información sobre cada un dos contratos, en concreto os informes pola insuficiencia de medios para a contratación administrativa de medios e prestacións do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

ANUNCIOS PUBLICADOS EN DIARIOS OFICIAIS E NO PERFIL DO CONTRATANTE

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á nosa actividade contractual, o Valedor do Pobo difunde a través da rede o seu perfil de contratante, que aparece publicado no portal oficial da Xunta de Galicia: http://www.contratosdegalicia.es/consultaOrganismo.jsp?lang=es&ID=800&N=155&OR=155.

LUGAR E DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

ACTOS PÚBLICOS DE APERTURA DE OFERTAS

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

NÚMERO DE LICITADORES CON IDENTIFICACIÓN DOS ADMITIDOS, EXCLUÍDOS E SELECCIONADOS

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

VALORACIÓN DE OFERTAS

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

ADXUDICACIÓNS DE CONTRATOS, FORMALIZACIÓNS, MODIFICACIÓNS, DECISIÓNS DE DESISTENCIA OU RENUNCIA, CESIÓN DE CONTRATOS E SUBCONTRATACIÓNS

Toda a información sobre cada un dos contratos do Valedor do Pobo está ao seu dispor na plataforma de contratación de Galicia.

Actualización de contidos: permanente

Última actualización: 5 de xullo de 2019

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE CONTRATOS MENORES

2019

♦ Contratos menores: primeiro trimestre | segundo trimestre | terceiro trimestre | cuarto trimestre

2018

Contratos menoresprimeiro trimestre | segundo trimestre | terceiro trimestre | cuarto trimestre

2017

Contratos menoresprimeiro trimestre | segundo trimestre | terceiro trimestre | cuarto trimestre

2016

Contratos menoresprimeiro trimestre | segundo trimestre | terceiro trimestre | cuarto trimestre

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

O Valedor do Pobo está adherido ao Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia, o que significa que aqueles provedores que deban expedir unha factura electrónica ao Valedor do Pobo deberán presentala a través do sistema de facturación electrónica da Comunidade Autónoma de Galicia (SEF).

Pode acceder á páxina web do SEF a través do seguinte enlace (prema na imaxe)

SEF_gl

Descargable: CÓDIGO DIR 3 DO VALEDOR DO POBO

Documentación: Anuncio no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG) referido ao proceso de adhesión ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia: DESCARGAR

ACORDOS OU CRITERIOS INTERPRETATIVOS DOS ÓRGANOS CONSULTIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Non existe na actualidade información sobre acordos ou criterios interpretativos do tipo.

PRINCIPAIS ADXUDICATARIOS DO VALEDOR DO POBO

Datos sobre os principais adxudicatarios por contía (ano 2018) con contratos co Valedor do Pobo con detalle do procedemento e da contía. Descargue aquí

CONTRATOS EN FASE DE LICITACIÓN

Consulte o perfil do contratante do Valedor do Pobo na Plataforma Contratos Públicos de Galicia.

ASESORÍAS E INFORMES EXTERNOS

Datos sobre asesorías ou informes externos requiridos pola institución do Valedor do Pobo en 2017. Descargue aquí (.pdf)

ENCOMENDAS DE XESTIÓN E CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS

-O valedor do pobo non asinou encomendas de xestión (art.11 da  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) en 2016 nin en 2017.

-O valedor non outorgou ningunha concesión administrativa en 2016 nin en 2017.

GASTO EN PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

O Valedor do Pobo non produciu gasto en publicidade institucional en 2016, 2017 nin 2018.