Información patrimonial

Para dar resposta ás previsións legais e ás obrigas de publicidade activa recollidas na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e ás previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno para a Comunidade de Galicia, a institución do Valedor do Pobo reúne nesta sección toda a información relativa aos bens inmobles sobre os que ostenta algún dereito real así como o seu inventario de bens de interese histórico artístico e vehículos.

Edificio se de do Valedor do Pobo

BENS INMOBLES

A institución do Valedor do Pobo ocupa un ben cedido, o edificio sito na Rúa do Hórreo 65, patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

VEHÍCULOS 

Vehículo oficial: Modelo Audi A 6 2.8 FSI 4. Ano de matriculación: 2011

Actualización de contidos: permanente

Última actualización: 18 de outubro de 2018

BENS DE INTERESE CULTURAL PROPIEDADE DO VALEDOR DO POBO

BENS DE INTERESE CULTURAL RECIBIDOS EN CESIÓN